GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

In bijna iedere praktijk is een praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ werkzaam. Deze professional ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van patiënten met lichte tot matige psychische en/of psyho-sociale klachten.

Klachten

Psychische en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, werk-, relatie- en/of opvoedingsproblemen. Maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out verslaving of een eetstoornis. Deze problemen kunnen u in uw dagelijks functioneren belemmeren en de kwaliteit van uw leven negatief beïnvloeden. Dit hoeft niet nodig te zijn want de meeste klachten zijn ‘met de juiste hulp op de goede plaats’ goed te behandelen.

Behandeling

Indien u klachten van psychische en/of psychosociale aard heeft, maakt u een afspraak bij uw huisarts waar het eerste gesprek mee plaats zal vinden. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Dit kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de POH GGZ.

Zorgplan

De POH GGZ maakt aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en een intake-gesprek, een goede inventarisatie van uw klachten en problemen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt zowel u als uw huisarts geïnformeerd over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolgtraject bij de POH GGZ in uw huisartsenpraktijk maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere GGZ professional in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Betrokken zorgverleners

  • Indien uw zorg verleend wordt door de POH GGZ zal er met regelmaat overleg plaats vinden met uw huisarts. Binnen de huisartsenpraktijk blijft de huisarts namelijk de medisch verantwoordelijke.
  • Tevens kan het zijn dat de huisarts of POH GGZ, in het kader van uw begeleiding overleg wil plegen met een professional uit de specialistische ggz. Dit zal echter alleen plaatsvinden mits u daar nadrukkelijk toestemming toe heeft verleend.

Kiezen in de GGZ

Kiezen in de GGZ is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Project Jeugd GGZ

De pilot jeugd GGZ wordt uitgevoerd door Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid, Gemeente Hoeksche Waard samen met de Zorggroep Hoeksewaard. In de pilot zijn twee jeugdprofessionals (JGGZ) aangesteld die als extra verbindende schakel zich positioneren in het werkveld van de huisarts en het jeugdteam. Zo wordt de hulp voor een jeugdige georganiseerd op de juiste plek, het aantal verwijzingen naar de lokale voorzieningen versterkt en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn terug gedrongen. De nauwe samenwerking tussen JGGZ en huisarts wordt als waardevol ervaren. Doelstelling is dat eind 2021 in totaal zes jeugdprofessionals werkzaam zijn in de Hoeksche Waard.