Privacy

Privacy Verklaring Zorggroep Hoeksewaard

In deze verklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgevens we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe lang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Over Zorggroep Hoeksewaard

Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een coöperatie van (praktijkhoudende) huisartsen in de Hoeksche Waard. De zorggroep zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. ZGHW ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het organiseren en leveren van chronische zorg. In opdracht van de deelnemende huisartsen organiseert ZGHW de programma’s voor chronische zorg, bewaakt de kwaliteit, regelt de financiële afhandeling en coördineert de activiteiten van de diverse zorgprofessionals betrokken bij de chronische zorg. In dit kader legt ZGHW persoonsgegevens vast.

Begripsbepalingen

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon;

verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking vast stelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan; in dit geval is de huisarts verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals deze worden verwerkt door ZGHW.

verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen; ZGHW is verwerker van de persoonsgegevens zoals aangeleverd door de huisarts.

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Bereik

Deze verklaring is van toepassing op ZGHW en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten, medewerkers van ZGHW en medewerkers van praktijken en ketenpartners. Er zijn regels vastgesteld waaraan iedereen die in dienst van of namens ZGHW werkt zich dient te houden.

De verzamelde persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden aangeboden of doorgegeven.

Doelbinding, grondslag en verwerkingsregister

ZGHW heeft een register van verwerkingen opgesteld waarin alle gegevensverzamelingen met persoonsgegevens in zijn opgenomen. Het register vermeldt per verwerking:

  • Het doel van de verwerking
  • welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • op welke grondslag de gegevens worden verwerkt
  • welke leveranciers eventueel zijn betrokken
  • wie er binnen de organisatie verantwoordelijk voor is
  • Het register van verwerkingen wordt beheerd door de Functionaris Gegevensbescherming.

Rechten van betrokkenen

ZGHW respecteert de rechten van betrokkenen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVH). Iedereen heeft het recht om zijn gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij uw huisarts die de eindverantwoordelijkheid heeft over uw dossier waaronder het dossier voor chronische zorg.

Medewerkers en vrijwilligers kunnen vragen over hun persoonsgegevens richten aan de manager van ZGHW.

Beveiliging en omgang met persoonsgegevens

Het nemen van technische en organisatorische maatregelen, een bedrijfscultuur waar privacy en informatiebeveiliging inherent als uitgangspunt wordt genomen, dat alles is niet vanzelfsprekend. De organisatie wil dan ook expliciet en langdurig aandacht besteden aan privacy in al haar aspecten.  Het is de bedoeling dat alle medewerkers en leveranciers van ZGHW zich bewust zijn van het belang van de zorggegevens die ZGHW namens haar klanten verwerkt en daar zorgvuldig mee omgaat. Er wordt gestuurd op een professionele en proactieve houding in deze.

De NEN7510 en de richtlijnen van beroepsverenigingen zoals Ineen en KNMG vormen het kader voor maatregelen.

Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn. Bij beëindigen van de deelname/relatie worden gegevens buiten gebruik gesteld c.q. vernietigd.

ZGHW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Functionaris Gegevensbescherming

ZGHW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld en deze is bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangemeld.

Het melden van datalekken

ZGHW kent een protocol voor het herkennen en melden van datalekken. Alle medewerkers behoren deze te kennen en na te leven. Binnen de dienstverlening aan haar klanten worden datalekken altijd aan de klant als verwerkingsverantwoordelijke gemeld, die de keus heeft de melding door te zetten naar de toezichthouder. ZGHW houdt de mogelijkheid open dat de aangesloten huisartsen de taak voor melden bij de AP voor problemen met het ketenzorgsysteem, als taak bij ZGHW neer legt.

Over interne systemen is ZGHW zelf verantwoordelijk voor meldingen aan de AP.

Afspraken met klanten en  leveranciers

Privacy afspraken rond de dienstverlening naar aangesloten huisartsen, ketenpartners en diensten van leveranciers worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. ZGHW volgt waar mogelijk de branche standaarden. Jaarlijks vindt een evaluatie van de afspraken plaats.

Cookies

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De website kan ook functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Explorer, Chrome, Safari of Firefox).

Klachten of suggesties

Voor klachten of suggesties verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.