Privacy Verklaring Zorggroep Hoeksewaard

In deze verklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgevens we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe lang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Over Zorggroep Hoeksewaard

Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW) is een coöperatie van circa 30 huisartsen in de Hoeksche Waard. De zorggroep zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. Zorggroep Hoeksewaard ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het organiseren en leveren van chronische zorg. In opdracht van de deelnemende huisartsen organiseert ZGHW de programma’s voor chronische zorg, bewaakt de kwaliteit, regelt de financiële afhandeling en coördineert de activiteiten van de diverse zorgprofessionals betrokken bij de chronische zorg. In dit kader legt Zorggroep Hoeksewaard persoonsgegevens vast.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorggroep Hoeksewaard verzamelt als verwerkersverantwoordelijke organisatie persoonsgegevens op de volgende manieren:

  1. Digitaal, bij websitebezoek en om in te loggen op de persoonlijke omgeving van het HoekseHuis;
  2. Gedurende het lidmaatschap van de ketenpartners;
  3. Bij deelname aan projecten.

De gegevens die Zorggroep Hoeksewaard verzamelt zijn afkomstig van:

  • Huisartsen en betrokken medewerkers van deelnemende praktijken;
  • Deelnemend specialisten en betrokken medewerkers;
  • Diëtisten, logopedisten, optometristen, fysiotherapeuten, podotherapeuten en pedicures van deelnemende paramedische praktijken.
  • Medewerkers in dienst van de zorggroep

Daarnaast verwerkt Zorggroep Hoeksewaard financiële gegevens in opdracht van de aangesloten huisartsen. Deze gegevens worden verzameld via VIPLive, het softwareprogramma van Calculus Software BV.

Doel

Zorggroep Hoeksewaard verzamelt gegevens op verschillende manieren en om de verschillende redenen.

Als verwerkersverantwoordelijke is dat:

  • Voor uitbetaling aan zorgverleners
  • Voor het bijhouden van een relatiebestand
  • Voor doelmatig beheer en beleid

Grondslag

Zorggroep Hoeksewaard krijgt van de aangesloten huisartsen de opdracht om een ketenprogramma aan te bieden aan patiënten die daarvoor worden geselecteerd. Dit vormt de basis voor het verlenen van de juiste zorg in overleg met de huisarts en/of de POH. Van aangesloten zorgverleners en betrokken medewerkers worden gegevens bewaard in het kader van een zorgprogramma op grond van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Zorggroep Hoeksewaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en deze is bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld.

Reikwijdte gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden aangeboden of doorgegeven.

Bewaartermijn gegevens

Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn. Bij beëindigen van de deelname/relatie worden gegevens buiten gebruik gesteld c.q. vernietigd.

Beveiliging

Zorggroep Hoeksewaard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij uw huisarts die de eindverantwoordelijkheid heeft over uw dossier waaronder het dossier voor chronische zorg.

Cookies

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. De website kan ook functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma (bijvoorbeeld Explorer, Chrome, Safari of Firefox).

Contact

Voor klachten, vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw gegevens kunt u een mail sturen of bellen. Het secretariaat van Zorggroep Haringvliet is bereikbaar via info@zghw.nl. of via tel.nr. 06-83328893.