Kwetsbare ouderen

De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen en de groep kwetsbare ouderen sterk zal toenemen. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de zorg zullen de kwetsbare ouderen -met vaak complexe zorgvragen- vaker thuis blijven wonen. Ongeveer een kwart van de zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland is kwetsbaar. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces waarbij een opeenstapeling plaatsvindt van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren. Dit vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (bron: SCP). Niet alle kwetsbare ouderen hebben complexe (zorg)problemen, maar wel een groot risico hierop.

Vergrijzing in de Hoekse Waard

Het aantal 65-plussers in de Hoeksche Waard in 2015 bedraagt circa 16.000. Het aantal 75-plussers in de Hoeksche Waard neemt in de periode 2015-2030 met 87% toe, wat sterker is dan de gemiddelde groei in heel Zuid-Holland (59%).

Uit cijfers blijkt tevens dat 30% tot 35% van de kwetsbare ouderen te maken heeft met een (beginnende) dementie. Statistieken van CBS tonen aan dat het aantal mensen met dementie in de periode 2015-2030 een gemiddelde stijging kent van 93% in de Hoeksche Waard.

Er zijn in het vergrijzende Hoeksche Waard veel initiatieven en organisaties betrokken bij de zorg aan en ondersteuning van de kwetsbare ouderen en de mantelzorg. Hierbij werken gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, wijkverpleegkundige en huisartsen samen. Zorggroep Hoeksewaard speelt hierin ook een belangrijke rol door ondersteuning te bieden aan huisartspraktijken die het zorgprogramma ‘Kwetsbare Ouderen’ aanbieden.

Het zorgprogramma ‘Kwetsbare Ouderen’

Het is van groot belang om de kwetsbare ouderen tijdig ondersteuning te bieden. Zo kunnen zij beter de weg vinden in het veranderende zorglandschap en kunnen onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden.

Het doel van het zorgprogramma is om de kwetsbare oudere langer zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met een betere kwaliteit van leven.

Rondom de patiënt wordt een kernteam gevormd, dit kernteam coördineert en levert de zorg. Zo’n team bestaat uit de huisarts, Praktijkondersteuner Huisarts (POH) en (wijk)verpleegkundige. De POH en de wijkverpleegkundige vormen een belangrijke schakel binnen de zorg aan de kwetsbare ouderen. Zij dragen er zorg voor dat er goede zorg wordt geleverd aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Goede samenwerking tussen de huisartspraktijk (huisarts en POH) en de wijkverpleegkundige is daarbij essentieel. Om dit te bereiken wordt er onder meer samengewerkt met alle thuiszorgorganisaties in de Hoekse Waard en ook met het Wmo-consulent van de gemeente.

Daarnaast is een kennisnetwerk in ontwikkeling, dat de deskundigheid in de regio bundelt en beschikbaar maakt voor de zorgverleners in het kernteam. Dit netwerk vormt ook de toegang tot eventuele doorverwijzingen naar bijvoorbeeld; de casemanager dementie, specialist Ouderengeneeskunde, diëtist. De Zorggroep Hoeksewaard zou de afspraken nog uit willen breiden naar fysiotherapeut, ergotherapeut, apotheker of Wmo-consulent.

De Zorggroep Hoeksewaard vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen bij de zorg voor de kwetsbare oudere (denk aan gemeenten, welzijn- en zorgaanbieders) goed samenwerken en elkaar helpen te verbeteren. Iedere organisatie draagt verantwoordelijkheid voor de eigen uitvoering, maar waar kennis delen, verbeteren van de overdracht en samenwerking tussen de partners meerwaarde heeft, kan dit worden meegenomen in een regionaal zorgprogramma. Daar spannen wij ons voor in.

Klik op onderstaande links voor nog meer informatie voor de kwetsbare oudere: